patek phillippe replica watch
kurtkoy escorttuzla escort

Garantiordningen

Bestemmelser for MLFs garanti overfor forbrukere.
Her finner du de nærmere bestemmelsene som gjelder for MLFs garanti for forbrukere. Bestemmelsene ble vedtatt av MLFs generalforsamling i 1999.

 

 1. Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) hefter som selvskyldnerkausjonist for krav som dekkes av garantien.

 2. Garantien gjelder for avtale om oppdrag mellom ethvert foretak som er medlem av MLF, i egenskap av oppdragstaker, og oppdragsgiver som opptrer i egenskap av forbruker, jfr. definisjonen i håndverkertjenesteloven § 1 første ledd (lov nr. 63/ 1989). Garantien gjelder ikke for oppdrag hvor utførelsen ble påbegynt før vedkommende oppdragstaker ble opptatt som medlem i MLF. Garantien gjelder heller ikke hvis vedkommende oppdragstakers medlemskap i MLF opphørte før utførelsen ble påbegynt.

 3. Garantien gjelder for oppdrag som reguleres av håndverkertjenesteloven.

 4. Garantien gjelder ikke oppdrag på boligeiendom som er organisert som sameie eller som borettslag. Oppdrag som kun omfatter innvendige arbeider og hvor oppdragsgiver er en enkelt sameier/ andelseier er likevel omfattet av garantien.

 5. Garantien gjelder kun for krav som oppdragsgiveren kan gjøre gjeldende i medhold av 
  håndverkertjenesteloven, ikke for krav som følger av annen lovgivning eller ulovfestet rett. Har oppdragstakeren ved avtale eller på annen måte pådratt seg forpliktelser som går videre enn det som følger av håndverkertjenesteloven, dekker garantien kun oppdragsgiverens krav så langt det følger av loven.

 6. Garantien gjelder under ingen omstendigheter oppdragsgiverens krav på tilbakebetaling av forskudd på vederlag.

 7. Garantien dekker kun krav som springer ut av et og samme kontraktsforhold inntil et samlet beløp av kr. 130.000, basert på Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks pr. desember 1998, målt i løpende kroner.

 8. Vedtak i Reklamasjonsnemnda for maler- og byggtapetserarbeid i sak mellom 
  medlemsforetak og oppdragsgiver har virkning som rettskraftig dom i forholdet mellom MLF og medlemsforetakets oppdragsgiver når det gjelder krav som dekkes av garantien. Dom avsagt av en ordinær domstoler eller voldgiftsrett mellom oppdragsgiver og medlemsforetak har ingen rettskraft i forholdet mellom MLF og medlemsforetakets oppdragsgiver.

 9. MLF kan kreve regress hos medlemsforetaket for krav som MLF dekker overfor  oppdragsgiveren i medhold av garantien. Vedtak i Reklamasjonsnemnda for maler- og byggtapetserarbeid i sak mellom medlemsforetak og oppdragsgiver har virkning som 
  rettskraftig dom i forholdet mellom MLF og medlemsforetaket for så vidt gjelder MLF's regresskrav.
Levert av